Tilsyn april 2019

Notat vedr. anmeldt tilsyn Ørding Børnehus d. 4. april 2019 kl. 8.30

P.t. er der 22 børn i børnehaven og 8 børn i vuggestuen

Observationer og emner er drøftet med daglig leder Tanja Haugstrup.

I forhold til tilsynsmaterialets 4 observationspunkter kom flg. til udtryk i Børnehuset:

Rammer og fysiske læringsmiljøer

Rummene er opdelt med fx reoler og andre rumdelere, og giver mulighed for at børnene kan gruppere sig i større og mindre legefællesskaber. Rummene er nogenlunde og vedligeholdte. Børnenes egne kreative fremstillinger er indrammet og hængt op samt fotos fra ture og aktiviteter dekorerer rummene.  Der er steder, hvor børnene kan finde ro og lege uforstyrret. Aktiviteter i høj skala forstået som højt lydniveau og bevægelse i stor udfoldelse foregår primært i gymnastiksal og ude på legepladsen. 

Ude som inde er der mange gode tematiserede legeområder. Fx dukkekrog, køkkenhjørne, tegnebord, legehuse, bålpladsen m.m. Ligeledes er der, ude som inde, tilstrækkeligt alders- og kønsrelevant legetøj og materialer til rådighed, som børnene selv kan finde frem. Udenfor er der god balance mellem steder, hvor der sker mange ting, og steder, hvor børnene kan være i fred og finde ro. Der er tydelighed i legepladsen, så børnene ved hvad de må og kan. Fx ”her kan man cykle”, ”her kan man snitte med dolk”.

Relationer og samspil 

Børn som forældre bliver positivt modtaget med smil og imødekommenhed. De børn, som har brug for det, får hjælp til at sige farvel og en trøstede favn. Samspillet mellem de voksne og børnene er præget af en lydhørhed og interesse for barnets oplevelser og udtryk. De voksne har blik for, at alle børn er en del af fællesskabet og hjælper det enkelte barn med at blive involveret i leg og aktivitet. De voksne hjælper børnene med at løse konflikter, hvis de ikke selv kan. Der lyttes til børnenes oplevelser, og de medinddrages i løsningen. 

Generelt er de voksne i sit samspil med børnene opmærksomme overfor børnenes kropslige og sproglige kommunikation omkring deres behov, oplevelser, og hvordan de har det. Fx er man opmærksom på en glidende overgang fra vuggestue til børnehave, så skiftet sker i barnets tempo og i samråd med forældre. 

Særligt i vuggestuen er der fokus på tryghed og tilknytning, hvor de voksne er til rådighed, trøster og tilbyder sin hjælp, hvis barnet er usikker eller ked af det. Fx kan det være svært at komme tilbage efter sygdom, hvor de voksne justerer sig til barnets behov med ekstra opmærksomhed og en tryg favn.  

Leg og aktivitet

I Børnehuset er der adgang til forskellige legformer: rolleleg, konstruktionsleg, regelleg, mosleleg

m.m. Det er muligt at lade legetøjet blive stående, så legen kan fortsættes senere. For at reducere forstyrrelser og afbrydelser i børnenes lege har man valgt at formiddags- og eftermiddagsmad er tag-selv-bord med frugt og brød. Det giver længerevarende lege og tid til fordybelse. I løbet af dagen er der tilbud om forskelligartede aktiviteter. De voksne har blik for, at alle bliver inviteret ind i aktiviteten. Som udgangspunkt vælger børnene selv, om de vil deltage, kikke på eller engagere sig i noget andet.  De voksne er opmærksomme på at indrette og justere aktiviteten i forhold til børnenes engagement og motivation. Børnenes spor og initiativer følges, så de har indflydelse på aktiviteten. 

Socio-emotionel udvikling

De voksne anerkender og hjælper barnet til at være opmærksom på dets følelser, intentioner og udtryk ved at bekræfte, sætte ord og kropsligt udtryk på disse. Herved understøttes barnet i udvikling af empati og følelsesregulering. Fx hvis et barn bliver skubbet og får lyst til at slå tilbage, sættes ord på følelsen/oplevelsen, den andens intention, og hvilke andre handlemuligheder der kunne være. 

Børn og voksne er sammen om et fælles tredje. Oplevelserne deles og barnet få herigennem mulighed for at opdage, at ting kan føles og opleves forskelligt af forskellige personer. Fx kan et barn synes, det er sjovt, at en mariehøne kravler på hånden. Andre bryder sig ikke om det, og kan blive bange. 

 

Ledelse 

Vedr. implementering af styrket læreplan har alle læst hæftet ”den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold” fra Børne- og Socialministeriet. Til kommende personalemøde udfoldes 4 temaer fra det pædagogiske grundlag. 

Leder og medarbejder udarbejder implementeringsplan for styrket læreplan styrket læreplan frem til juli 2020.

Der afholdes pædagogisk dag i efteråret 2019, hvor emnet er styrket læreplan. 

Det er aftalt med daglig leder, at der sættes fokus på overgangen fra ”indenfor morgen til legeplads formiddag”, så denne bliver mere rolig og forudsigelig.  Hvem gør hvad og hvornår i forhold til børnene, oprydning, formiddagsmad, garderobe, bleskifte, legeplads m.m. Hvad fungerer godt – og hvad kunne med fordel justeres og organiseres på anden vis? Hvordan kommunikerer og koordinerer vi som voksne omkring situationen? Hvordan opleves ”overgangen” fra børnenes perspektiv? 

Senest d. 16. maj udarbejdes en Syvkantsmodel over fokuspunktet, som sendes til pædagogisk konsulent. Opfølgning før sommerferien. 

 

 

Tilsynet foretaget af pædagogisk konsulent Helle S. Christensen, Skoler og dagtilbud.