Standardside

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

42 børn og 11 voksne

0-6

4

6-17 og fredag 6-16

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

PRAKTIKBESKRIVELSE – 1. PRAKTIKPERIODE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Institutionstype/
foranstaltning

Antal børn/unge /voksne

Aldersgruppe

Antal stuer / afdelinger

Åbningstid

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Ørding Børnehus

Skolesvinget 9, Ørding

7990 Ø. Assels

97766317

bornehaven@oerdingfriskole.dk

www.oerdingboernehus.dk

Kirsten Gro-Nielsen

Kirsten Gro-Nielsen, Susanne Nygaard og Per M. Kyndi

Privat

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

Øvrige oplysninger

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Vi har en ganske almindelig børnegruppe i alderen 0-6 år.

Vi har ansat pædagoger, pædagogmedhjælpere, en køkkenassistent, en rengøringsassistent og en sekretær.

Børnehusets vision er at skabe en kultur, hvor barndommen bevares og hvor trivsel, dannelse, udeliv og omsorg er i fokus.

I Ørding Børnehus er den brede almene dannelses proces værdifuld, fordi barnet herigennem dannes til samspil med andre, til sig selv, til skolen og til livet.

I vores børnehus er det værdifuldt at være lige præcis den man er - både som barn og som voksen. Vi værner om barnelivet og værdsætter tryghed, nærvær og omsorg for alle. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets forudsætninger. Vi arbejder mod at skabe trygge og stimulerende miljøer, hvor børnene kan være sig selv og udvikle sig - især sammen med deres venner.

Børnene skal opleve voksne, som er tydelige, nærværende, anerkendende og omsorgsfulde. Børnene skal føle sig set, hørt og taget alvorligt. Vi skal møde børnene, der hvor de er, og se og rumme deres forskelligheder.

Vi ønsker at give det enkelte barn plads og mulighed for at lege og opbygge venskaber. Vi voksne støtter og guider i samspillet mellem børnene ved at være tydelige, anerkendende og nærværende i processen.

I udelivet får alle børn mulighed for autentiske førstehåndsoplevelser, og optimale betingelser i forhold til at være aktive og sansende. Vi prioriterer at der er tid til at eksperimentere, fordybe sig og være nysgerrige.

Dannelse opfatter vi, her i børnehuset, som allestedsnærværende og som en vigtig del i at være/blive et helt menneske. Vores udgangspunkt er at børn dannes i sammenhænge og relationer og ved at eksperimentere med alt i deres nærhed og omverden. Vi voksne udviser glæde og nærvær i samspillet med børnene. Vi hygger os, har det sjovt og har fokus på den gode relation.

Det er vores ønske at alle børn er i trivsel når de er i Ørding Børnehus - og at de oplever børnehuset som et trygt sted, hvor der er plads til at

opleve, udforske og opdage.

Nej vi har umiddelbart ikke nogle særlige forhold omkring ansættelsen.

Vi samarbejder med talepædagoger, PPR, familieafdelingen,

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Der forventes ikke den studerende arbejder alene.

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed)

                                                                                     Primær:                         Sekundær:

  • ·                                        

x

Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                 

  • ·                                         Skole- og fritidspædagogik                                                                                                  

x

  • ·                                         Social- og specialpædagogik                                                                    

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

x

x

1) Kreative udtryksformer.

x

2) Natur og udeliv.

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

x

4) Medier og digital kultur.

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Pædagogens praksis.

Praktikken retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål for 1. praktikperiode.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

a)   Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?

b)   Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

a) At få kendskab til børnenes almene udvikling, samt dialog om hvordan vi som Børnehus oplever samfundets udvikling, opgave og pædagogiske muligheder.

b) Via vejledning, daglig dialog og der skabes plads og rum til undring og meningsskabelse.

a) Vi skaber rum for den studerende, så der er plads til at udfolde egen pædagogiske praksis, i sammenspil med det øvrige personale, som kan støtte og guide. Vi bruger 7-kants modellen hos os.

b) Gennem refleksion, dialog, øvelse og vi gennemarbejder sammen forløbet.

a) Vi har madordning i Børnehuset, hvilket betyder vi serverer alle måltider. Der er ansat en køkkenleder, som sikre sunde madvaner. Den studerende vil opleve, og der vil blive sat ord på vigtigheden af hygiejne og indeklima.

b) Via vejledning og dagligdags iagttagelser vil den studerende få viden om sundhed m.v. i det pædagogiske arbejde.

a) Den studerende forventes at deltage i personalemøder og vil blive inddraget i vores daglige sparring vedr. vores børns udvikling og eventuelle udfordringer. Vi lægger stor vægt på tavshedspligt, så den studerende kan opleve alle former for evaluering og føle sig som en del af huset.

b) Vi er et meget ”åbent” hus, hvor der er stor tillid og tryghed. Derfor er det muligt at reflektere og sparre med alle i huset. Vi er alle optaget af faglighed og vil gerne tale pædagogik og læreprocesser.

Angivelse af relevant litteratur:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)