Standardside

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Ørding Børnehus

Skolesvinget 9

7990 Ø. Assels

97766317

bornehaven@oerdingfriskole.dk

www.oerdingboernehus.dk

Kirsten Gro-Nielsen

Susanne Nygaard og Per Musgaard Kyndi

Privat.

Institutionstype/
foranstaltning

Antal børn/unge /voksne

Aldersgruppe

Antal stuer / afdelinger

Åbningstid

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

Øvrige oplysninger

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Pt. 34 børn og 9 voksne

0-6

4

6-17 og 6-16 fredag

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Vi er en ganske almindelig børnegruppe.

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Børnehusets vision er at skabe en kultur, hvor barndommen bevares og hvor trivsel, dannelse, udeliv og omsorg er i fokus.

I Ørding Børnehus er den brede almene dannelses proces værdifuld, fordi barnet herigennem dannes til samspil med andre, til sig selv, til skolen og til livet.

I vores børnehus er det værdifuldt at være lige præcis den man er - både som barn og som voksen. Vi værner om barnelivet og værdsætter tryghed, nærvær og omsorg for alle. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets forudsætninger. Vi arbejder mod at skabe trygge og stimulerende miljøer, hvor børnene kan være sig selv og udvikle sig - især sammen med deres venner.

Børnene skal opleve voksne, som er tydelige, nærværende, anerkendende og omsorgsfulde. Børnene skal føle sig set, hørt og taget alvorligt. Vi skal møde børnene, der hvor de er, og se og rumme deres forskelligheder.

Vi ønsker at give det enkelte barn plads og mulighed for at lege og opbygge venskaber. Vi voksne støtter og guider i samspillet mellem børnene ved at være tydelige, anerkendende og nærværende i processen.

I udelivet får alle børn mulighed for autentiske førstehåndsoplevelser, og optimale betingelser i forhold til at være aktive og sansende. Vi prioriterer at der er tid til at eksperimentere, fordybe sig og være nysgerrige.

Dannelse opfatter vi, her i børnehuset, som allestedsnærværende og som en vigtig del i at være/blive et helt menneske. Vores udgangspunkt er at børn dannes i sammenhænge og relationer og ved at eksperimentere med alt i deres nærhed og omverden. Vi voksne udviser glæde og nærvær i samspillet med børnene. Vi hygger os, har det sjovt og har fokus på den gode relation.

Det er vores ønske at alle børn er i trivsel når de er i Ørding Børnehus - og at de oplever børnehuset som et trygt sted, hvor der er plads til at

opleve, udforske og opdage.

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Pædagoger, pædagogmedhjælpere, køkkenassistent, rengøringsassistent og en sekretær.

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Talepædagog, psykolog, sagsbehandlere, skolen

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Det kan forventes, at den studerende kommer til at arbejde alene.

Uddannelsesplan for praktikperioderne, Dagtilbudspædagogik

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed)

                                                                                       Primær:                          Sekundær:

  • ·                                        

x

Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                 

  • ·                                         Skole- og fritidspædagogik                                                                                                  
  • ·                                         Social- og specialpædagogik                                                                    

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

x

x

1) Kreative udtryksformer.

x

2) Natur og udeliv.

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

x

4) Medier og digital kultur.

x

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål,

Dagtilbudspædagogik, 2. praktikperiode.

Relation og kommunikation

Praktikken retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

a)   Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?

b)   Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?

samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling,

dialog og professionel kommunikation,

det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov,

leg, legeteorier og legekulturer

kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og

Angivelse af relevant litteratur:

omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

a) De har mulighed for, at lære den grundlæggende viden om børns udvikling fra 0-5 år. Vi arbejder ud fra den overbevisning, at alle børn er unikke og kan via deres personlighed bidrage til fællesskabet.

b) Den studerende skal derfor tage del i, at kunne se børnene nuanceret og selv tage del i egen læring. Vi forventer åbenhed og lyst til læring.

a) Vi har et åbent og ærligt forældresamarbejde. Der arbejdes ud fra tillids konceptet.

b) Vi vil som rollemodeller give den studerende mulighed for at spejle sig i vores kultur og handlemåder, og forventer faktisk det giver mening.

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation,

skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet,

kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger

a) Her i Ørding Børnehus har vi stor fokus på interaktionen mellem barn/barn og barn/voksen. Det er betydningsfuldt for os, at have en meningsfuld relation, vores anerkendende tilgang og refleksion er værdifuldt og det vil vi videregive til vores studerende.

b) Vi vil i vores daglige sparring og via vejledning understøtte den studerendes læring.

a) Vores Børnehus og legeplads er indrettet på en sådan måde, at det indbyder til disse udfoldelser. 

b) Vi opfordrer til, at den studerende tager initiativ til aktiviteter og samvær med børnene.

rammesætte børns leg,

a) Her i Ørding er vi rigtig meget ude. Vi giver os tid til omsorg og vi har en velfungerende madordning.

b) Via vejledning og dagligdags iagttagelser vil den studerende få viden om dette.

målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse.

a) Via de nye styrkede læreplaner, har vi fokus på legemiljøer og læremiljøer.

b) Vi har et punkt på personalemøde som omhandler dette. Det bliver italesat dagligt, og den studerende vil uden tvivl komme i spil netop i børnenes leg, deres kulturer og blive en del af deres rammesatte leg.

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)