Uanmeldt tilsyn efterår 2022

Notat fra uanmeldt pædagogisk tilsyn i Ørding børnehus,

D 12 september 2022.

Ørding børnehus er en integreret institution med børnehus og vuggestue. Børnehaven består af 20 børn fordelt på tre aldersinddelt grupper, muslinger, krabber og søstjerner. I husets vuggestue er der 6 børn i gruppen bobler. Personalegruppen består af 8 voksne, herunder ledelse, pædagoger, medhjælper, rengørings- og køkkenpersonale.

Observationer og emner er drøftet med konstitueret leder Susanne Holst Nygaard og pædagog Maj-Britt Bach Pedersen.

Læreplaner.

Som en del af sidste tilsyn har børnehuset haft fokus på at skabe synliggørelse, og refleksioner hos personalet, i forhold til husets brug af læreplaner. Der tales positiv om forløbet og det fortælles at det har været givende for personalegruppen. Der hænger flere læringsblomster rundt i huset som et synligt resultat af arbejdet, som understøtter sammenhæng mellem de pædagogiske intentioner og praksis.

Derudover observeres der dokumentation af det pædagogiske arbejde flere steder i huset, i form af børnenes egne fremstillinger, samt materialer fra emnespecificeret forløb. De har haft et forløb om indianer inden sommerferien, og lige nu er emnet ”høst”. Børnene har b.la. lavet hybenkranse, undersøgt forskellige kornsorter og klippet ting ud fra reklamer som er høstet.

Vuggestuen er med i et projekt ved navn ”Legekunst”, hvor de har valgt emnet kunst. De har på nuværende tidspunkt haft to besøg med en kunstner, hvor der b.la. er blevet malet med grønsager og bær. Det fortælles at det er en stor succes for både børn og voksne, alle elementer og aktiviteter foregår på børnenes præmisser.

”Barnets første 1000 dage” er et diplommodul om den tidlige indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner, som lederen har deltaget i. Der vil blive lavet punkter på de kommende personalemøder, for at videregive ny læring fra dette modul til personalegruppen.  

Læringsmiljø og leg.

Læring i dagtilbud sker i en vekslen mellem blandt andet børneinitierede lege, voksenplanlagte aktiviteter og rutinesituationer.

Et barn i børnehaven finder en snegl og bliver meget begejstret over fundet. En voksen finder et terrarium til sneglen. Efterfølgende bliver sneglen studeret af flere børn, mens den voksne fortæller om sneglehuset, hvad bruges følehorn til og hvad lever den af. Her får den voksne skabt et læringsrum ude på legepladsen ud fra barnets spontane interesse, hvor der laves en sammenhæng mellem leg og læring. Børnene bliver givet deltagelses muligheder i læringen, da de løber rundt og samler ting ind til sneglen, som de har lært den har brug for.

I børnehuset går personalet meget op i at give tid og plads til den gode leg. Der ses en bevidsthed hos personalet i at lade børnene skabe lege og aktiviteter, samt være klar til at guide, støtte eller blive aktive deltagere, hvis der bliver brug for det. Personalets evne til at skabe gode lege og lejemiljøer ud fra børnenes interesse, ses b.la. i en lille trækonstruktion ude på legepladsen. Denne konstruktion har de voksne gjort foranderlig, da den tidligere har været en vaskehal, men nu er det med små ændringer blevet en politistation. Dette fysiske rum bliver forandret og tilpasset det, som børnegruppen i huset er interesseret i og understøtter deres leg, samt muligheder for at vedligeholde og udbygge legen. Personalet fortæller om det vigtige i at så små frø til legen, og derefter se legene udfolde sig ud igennem børnene.

I vuggestuen øves der børnenes begyndende muligheder i forhold til rutinesituationer. Der øves i at hjælpe med at rode op på legetøj fra gulvet, hvor børnene bliver mødt med smil og ros når det lykkes. Ude på legepladsen bliver børnene også opmuntret til at forsøge sig frem på egen hånd først, men den voksne er klar til at hjælpe lidt på vej, hvis det bliver nødvendig. Børnene viser store smil når de små ting lykkes, det fremmer deres lyst og motivation til at prøve selv hvilket styrker deres selvtillid. 

Hos muslingerne ses der en stor tavle som bruges ved samling. Der er årets årstider, måneder, og dage som der øves på og skabes læring og samtaler ud fra. Øverst på tavlen ses et tog hvor hver togvogn repræsentere alle gruppens dag med billede og fødselsdagsdato. Tavlen er i indbydende farver som gør den interessant for børnene og deres læring, og toget giver dem ejerskab og betydning for tavlen og gruppen.  

Organisering - Legetøj og materialer.

Der er voksne tilknyttet til hver gruppe, som har det overordnede pædagogiske ansvar for egen gruppe. De arbejder meget på tværs af grupperne i børnehaven, og ude på legepladsen fornemmer man et samlet ansvar for børnene. Personale og børn kender hinanden godt på tværs af grupperne, da de arbejder tæt sammen. Morgenmaden spiser vuggestue og børnehave sammen, og når mere personale møder ind, fordeles børnene ud i huset.

Uderummene bruges fortsat meget af hele huset, de forskellige grupper på hver deres måde. De ældste børnehavebørn er ude stort set hele dagen, det er også denne gruppe som gør brug af hytten, som er en del af udeområdet. Hytten er deres grupperum en stor del af året, der er der bænke og borde, og rundt på væggene ses bogstavet og tal.

I både vuggestue og børnehave ses der aldersvarende legetøj. Børnehaven har inddelt de store rum med mindre lege- og læringsmiljøer. Der er lige blevet flyttet rundt på et par områder, sådan at udklædningstøj nu har fået en ny plads. For børnene bliver tingene nu interessante på nye måder, og legene får mulighed for at udvikle og forandre sig. 

Barnesyn og børneperspektiv.

Nogle dage kan det være lidt sværere end andre at komme i børnehave og sige farvel til mor eller far. Der observeres at de voksne gør en stor indsats for, at hvert enkelt barn kommer godt ind af lågen og får sagt ordentligt farvel. Flere børn ønsker at få hjælp til at vinke og personalet gør deres til at der bliver en god afsked. Dette gør at børnene føler sig set og anerkendt i det svære, hvilket kan have stor betydning for, at de kan få en god dag i børnehaven

Medbestemmelse er en central del i børneperspektivet, da det understøtter udviklingen af et positivt selvbillede. At ens stemme har betydning og kan påvirke det som skal ske. En gruppe er gået ind på stuen for at tegne æbler og bananer som en del af høsttemaet. Dog syner opgaven svært i børnenes egne øjne og deres fantasi drejer i en anden retning, og det ender med at flere børn tegner skattekort. Den voksne vælger dog at tage med på rejsen og justere sig i forhold til børnene. Deres stemme bliver hørt og der dannes et nyt fælles fokus ud fra det, børnene er optaget af.

Børnene bliver igennem dagen mødt med smil og varme, og den hjælpende hånd er altid klar. Et par af de yngste børn har brug for en voksen i løbet af formiddagen, og det imødekommes med at holde i hånd, give et kram eller få skabt en hyggelig stund på tomandshånd med en gyngetur. Der er en opmærksomhed fra de voksne om at se de børn, som har brug for lidt ekstra tryghed.    

Børnefællesskaber og inklusion.

Et barn står stille og kigger ved siden af den store sansegynge, hvor en voksen er ved at gynge et par børn. Den voksne tilbyder barnet en plads i gyngen sammen med de andre børn. Dette ønsker barnet ikke, men der er her givet en håndsrækning frem til barnet med mulighed for at komme ind i det lille fællesskab. 

Ude på legepladsen under formiddagsmaden, sidder en voksen og snakker med en gruppe børn om deres weekend. Der bliver spurgt interesseret ind til hvad de har lavet, men nogle har svært ved at huske eller begynde deres fortælling. Her går den voksne i gang med at fortælle om hendes weekend og hvad hun har oplevet. Hun viser vejen og anerkender at det kan være svært at huske, mens hun vedholder sin interesse og nysgerrighed overfor børnenes oplevelser.  

Ude på legepladsen viser to vuggestuebørn tydeligt at de gerne vil ud og gå en tur, ved selv at kravle op i klapvognen. Den voksne giver her børnene deltagelsesmuligheder for at være medbestemmende i dagens program, ved at tage dem på en tur rundt på børnehavens legeplads. Et børnehavebarn vil gerne med på turen og får derfor mulighed for at deltage, ved at holde på siden af klapvognen.

Overgange.

De fleste børn kommer i børnehave når de bliver 2,9 år. Det er dog en pædagogisk vurdering om barnet er parat lidt før eller om der er brug for, at barnet bliver i vuggestuen lidt længere tid. De kommende børnehavebørn får lov til at komme ind på besøg i børnehaven, i den sidste tid i vuggestuen. Det observeres også denne dag, hvor et vuggestuebarn får lov til at komme ud på børnehavens legeplads og lege.  

I løbet af børnenes tid i børnehaven, stifter de bekendtskab med skolen og dens lokaler. De drager nytte af at ligge lige op ad skolen, så børnene får en følelse af at kende stedet. Børnehaven benytter nogle af skolens lokaler, b.la. musiklokale og gymnastiksal. Derud over er børnehaven ofte med inde til morgensang på skolen, og de kommende skolebørn er med inde og have faget ”natur og teknik” den sidste tid i børnehaven. Det giver en flydende overgang for barnet, når man inden opstart får lov til at besøge de kommende nye steder.

Forældresamarbejde.

I garderoben er der tavler men information til forældre, som kan være forskellige aktiviteter, tilmelding til sensommerfest mm. Garderoben bliver også brugt til at lave fortællinger til forældrene med b.la. billeder og udklip om børnenes hverdag. 

De lægger stor vægt på det fysiske møde med forældrene, i forhold til information og dialog om børnene. Det betyder at flest mulige beskeder og gode fortællinger sker ansigt til ansigt. Derud over er der mulighed for at hænge beskeder på børnenes garderober.

Udviklingsfokus.

Hvordan får vi lege- og læringsrum med ud på legepladsen, og hvordan får vi synliggjort de eksisterende, så de indbyder børnene til leg og læring? Der er gjort nogle tanker i forhold til at oprette et ”snittebo”, hvor børnene kan udfolde sig i et træværksted. Dette vil være et af de kommende tiltag for børnehusets udviklingsfokus.

Der laves to smittemodeller, en over udførelsen af det kommende snittebo, og et af det pædagogiske arbejde om læringsrum på legepladsen

Tilsynet er foretaget af tilsynsførende Gitte Mikkelsen.