Tilsyn okt. 2020

Notat vedr. uanmeldt tilsyn Ørding Børnehus d. 29. okt. 2020 kl. 8.45

P.t. er der 22 børn i børnehaven, fordelt i to grupper med en førskolegruppe og en integreret gruppe. I vuggestuen er der 9 børn.

Observationer og emner er drøftet med daglig leder Tanja Haugstrup.

I forhold til tilsynsmaterialets 4 observationspunkter kom flg. til udtryk i Børnehuset:

1.      Rammer og fysiske læringsmiljøer

Vuggestue- og børnehavebørn afleveres i køkken-alrummet til fælles morgenmad. Efterhånden som der møder flere voksne ind fordeler børnehavebørnene sig udenfor og vuggestuebørnene går i deres grupperum. De ældste børnehavebørn er ude resten af dagen. De øvrige børnehavebørn spiser dog indenfor i deres grupperum, ligesom vuggestuebørnene.

Fysiske rammer indenfor

I vuggestuen er der en stor sofa under et vindue, hvor der kan kikkes ud på legepladsen. Ved siden af sofaen står parkeret 3 barnevogne. I rummet står to borde med højstole, hvor der ved det ene bord blev spist formiddagsmad. To taburetter var stolet op på det andet bord. Langs en væg er en stor reol. Derudover er der to mindre reoler, der opdeler rummet, så der bliver et mindre hjørne, hvor der er køkkenkrog med et lille bord og små stole. Grundet Corona er stort set alt legetøjet placeret på de øverste hylder. Der er bl.a. nogle få stableklodser og bøger, bamser og en dukke, en dukkeseng, et pusleunderlag, legetelefon, hoppe- og vippedyr, en gåvogn samt mindre køretøjer. På væggen er der aktivitetstavler. Fra grupperummet går du ud i vuggestuens garderobe og herfra ud til toilet/puslerum. Der er et stort gulvvindue og terrassedør ud til overdækket og aflukket terrasse. Herfra kan man se om til bållegepladsen. Børnene sover i deres barnevogne på den overdækkede terrasse

I børnehaven er der et stort køkken-alrum. Rummet er opdelt med 3 høje reoler. Der er høje borde/taburetter, en stor sofa, spejl på væggen. Legetøjet er sorteret i kasser. Der bliver sat sedler på kasserne, så man ved, hvilket legetøj der er vasket af og kan tages i brug. I et hjørne er der bygget en hems/hule, hvor der forneden er køkken/dukkekrog. Det tages p.t. ikke i brug og bliver anvendt til opbevaring af legetøj. 

I et tilstødende grupperum, er det et bord med taburetter, et forundringsskab, et aflukket skab, en reol med bøger og LEGO på øverste hylde. P.t. er grupperummet ikke taget i brug, da de ældste børnehavebørn er udenfor hele dagen, og har base i bålhuset. 

Fysiske rammer udenfor

Vuggestuen har deres egen legeplads, som grænser op til børnehavens. Beplantning danner små hyggelige kroge og legehjørner. Der er en lille bakke med rutsjebane, og der kan både kravles op, ned og under. Der er to gynger, et legehus, en træstamme med rat. Der er små scootere og lidt sandkasseting. Fra vuggestuens terrasse er der en lille ”vildnæs legeplads” med højt græs, ujævnt terræn, buske, en lille sandkasse m.m. Begge legepladser har gode afgrænsede legeområder med mulighed for lege, der både understøtter grov- og finmotoriske aktiviteter. 

Børnehavens legeplads giver mange forskellige legemuligheder både fysisk aktivitet med lyd på og de mere stille lege. Der er balance mellem steder, hvor der sker mange ting, og hvor børnene kan lege i fred og ro uden at blive forstyrret af andres aktiviteter/lege. F.eks. bålhytte med bålplads, et træskib, klatretårn, legehuse, gynger, vandbassin/vandkanaler. Den tidligere rutsjebane, et stort rør, ligger på legepladsen og har givet anledning til andre lege og funktioner. Gamle juletræer, mælkekasser og presning har giver anledning til hulebyggeri. Udenfor er der spande, skovle, trillebøre samt lidt køretøjer.  I bålhytten er man i gang med at lave lys og terrasse varmer, så det er muligt at være ude i længst mulig tid i efterår- og vinterperioden. 

2.      Relationer og samspil 

Til formiddagsmaden i vuggestuen sidder børn og den voksne ved et fælles bord. Den voksne spørger, hvad børnene vil have på rugbrødet, smører maden og deler ud.  Frugt skæres ud i mindre stykker. Peger et barn på æblet og siger ”mad”, viser den voksne med sin handling, at barnets udtryk er forstået ved at spørge: kan du spise et æblestykke? Barnet nikker. 

Positiv modtagelse af børn og forældre. De voksne hjælper børnene med at sige farvel, så de får en god start på dagen. For eksempel blev et barn ked i afleveringssituationen, og den voksne trøster og afleder barnet med sang og leg med dyr i sangkuffert indtil det finder ro.

Børn der færdige med at spise, får tørret hænder med hver deres klud, og kommer ned på gulvet for at lege med de ting, der er. En voksen er på gulvet, og viser interesse for det, som de kommer hen og viser hende.  Det observeres, at der i overgangen fra formiddagsmaden til leg udenfor, er en del opgaver, som oprydning, bleskift, modtagelse samt koordinering de voksne imellem, der kan sætte samspil og interaktioner børn-voksne under pres. 

På legepladsen er de voksne aktivt deltagende sammen med børnene. Ved gyngerne grines der sammen, når der gynges højt, og det kilder i maven. Der laves mudderkager og synges sange.  Børnene får på skift en tur rundt i klapvognen, hvor nogle af børnehavebørnene er med.  De voksne har blik for, at alle børnene er med i leg og aktivitet, og bliver inviteret med i legen. For eksempel skal der køres sand i trillebøre til at dække et stort hul, og der er brug for alle kræfter. 

Børnene bliver mødt med en interesse ved at der for eksempel spørges ind til en oplevelse fra dagen før eller hvad de er i gang med at lege. 

3.      Leg og aktivitet

Børnene tilbydes og inddrages i mange forskellige lege og aktiviteter. For eksempel laves der julehemmeligheder, hvor der saves og bores. Der bliver givet ros for arbejdet. Børnene har indflydelse på udformningen af produktet, der er med til at understøtte motivationen. 

I bålhuset er der samlet en gruppe børn og to voksne, der tegner. De gør sig umage, kommenterer og spørger ind til hinandens tegninger. Dagen før blev der ved bålpladsen gravet et stort hul, hvor der skal lægges et kabel ned, så der kan komme lys og varme i bålhuset.  Arbejdet fortsætter i dag, og der udvises en ihærdighed og stolthed, da de fortæller om det. 

De udendørs rammer giver mulighed for fordybelse og længerevarende lege uden at blive afbrudt. De voksne er gode at følge børnenes spor og give næring til de lege og interesser, som børnegruppen udviser. For eksempel har børnene været optaget af hulebyggeri i en længere periode, hvor der blev indkøbt presninger hertil. Der gives udtryk for at det er et vedvarende opmærksomhedspunkt for de voksne at følge den aktuelle børnegruppes spor og optagetheder, og justere sig dertil.

4.      Socio-emotionel udvikling

De voksne er til rådighed, hjælper, trøster i de situationer, hvor der er brug det. Det kan være i situationer, hvor barnet er ked, urolig, tøjet driller eller vil dele en sjov oplevelse. Det styrker tryghed og tilknytning. 

Ledelse 

Den styrkede læreplan er et fast punkt på personalemøder, og er valgt som kommende års indsatsområde. Det vil være særligt læreplansblomsten, der skal anvendes som redskab til at reflektere over pædagogikken og dens indhold. Det fortælles, at læreplanen løbende vil blive drøftet og opdateret i forhold til hverdagens praksis. 

Der blev drøftet opbevaring af barnevogne, om der kunne være mulighed for at placere dem et

andet sted, så det gav mere gulvplads til leg i vuggestuen. Ligeledes blev drøftet en opmærksomhed på de signaler det sender, når der er stolet i et grupperum, hvor der skal være aktivitet og leg. 

På baggrund af tilsynet er det aftalt med daglig leder, at der i vuggestuen sættes fokus på overgangen efter formiddagsmad, herunder overvejelser i forhold til brug af legetøj, og hvordan der kan skabes et fælles 3. i overgangen, der tilgodeser børnegruppens behov og sammensætning. Det blev aftalt, at der skulle være et særligt fokus på at understøtte børnenes sprogtilegnelse. 

Børnehavens fokusområde i den kommende periode omhandler de udendørs lege/læringsmiljøer, herunder hvordan de voksne kan bidrage til videreudvikling af disse, så det inddrager hensynet til børnenes interesser og deltagelse, børnefællesskabet og gruppens sammensætning

Senest d. 3. december 2020 sendes syvkant til pædagogisk konsulent, der beskriver processen vedr. fokusområdet i hhv. vuggestuen og børnehaven. Evaluering af forløbene sendes senest d. 11. februar 2021. 

Tilsynet foretaget af pædagogisk konsulent Helle S. Christensen, skoler og dagtilbud.