Børns alsidige personlige udvikling

Overordnede mål: At børn opnår selvværd, selvtillid og selvstændighed.


Hvordan arbejder vi med temaet i vores hverdag: Vi viser omsorg og trøster, når der er behov for det. Vi viser forståelse for det enkelte barns behov og følelser. Vi bruger motivation, anerkendelse og tydelig kommunikation i dagligdagen.


Vi sørger for at udfordringerne til børnene er alderssvarende og tilpasset deres udvikling, så de her igennem får succesoplevelser. Vi mener, det er vigtigt at bruge tid på hjælp til selvhjælp, også i forhold til børnenes selvstændighed, ansvarsfølelse og evnen til at sætte egne grænser. Vi opfordrer børnene til at sige fra overfor andre børn. Vi mener også, det er vigtigt, at børnene opfordres til at hjælpe hinanden. Vi har fokus på at hjælpe børnene i deres konflikter og uoverensstemmelser, og vi sætter ord på deres følelser, når det bliver svært og forsøger at guide dem frem mod en løsning eller et kompromis.

Børnene skal opleve voksne, som er tydelige, nærværende, anerkendende og omsorgsfulde. Børnene skal føle sig set, hørt og taget alvorligt. Vi skal møde børnene, der hvor de er, og se og rumme deres forskelligheder. Det er vigtigt at også de praktiske opgaver såsom bleskift, påklædning, hjælp til toiletbesøg og klargøring til middagssøvn bliver gode pædagogiske stunder med fokus på det enkelte barn.


Vi er bevidste om, at det er i samspillet med andre børn og voksne at barnets personlighed og ressourcer kommer i spil. Vi voksne udviser glæde og nærvær i samspillet med børnene. Vi hygger os, har det sjovt og har fokus på den gode relation.


Sociale kompetencer

Overordnede mål: At børn udvikler empati, respekt og forståelse for andre;

samt evnen til at kunne fordybe sig i leg og begyndende venskaber.

Hvordan arbejder vi med temaet i vores hverdag:

Det er værdifuldt, at børnene lærer at indgå i sociale sammenhænge og bidrage positivt til det sociale fællesskab. For at opnå dette, søger vi mod at give børnene medindflydelse på deres dagligdag.

Det er vigtigt, at børnene bliver hørt og får opmærksomhed – og at de modsat øver sig i at vente på tur, dele og hvile i sig selv, når andre får opmærksomhed.

Vi mener, det en gang i mellem er vigtigt med voksenstyrede aktiviteter, som sikrer at de svageste børn også er med og bliver hørt og set.


Det er værdifuldt at vi voksne hjælper børnene med at sætte ord på egne og andres følelser samt hjælpe, lytte og give plads til hinanden. Det er vigtigt for os, at børnene får et indblik i forskelligheder og accepten af dette. Vi har fokus på at hjælpe børnene i deres konflikter og uoverensstemmelser, og vi

sætter ord på deres følelser, når det bliver svært og forsøger at guide dem frem mod en løsning eller et kompromis.


Vi stræber mod at børnene behandler hinanden ordentligt og omsorgsfuldt samt at de oplever os som empatiske og nærværende voksne.

Vi tillægger børnenes leg stor værdi; og værner om de vigtige læreprocesser heri.

En leg fungerer bedst, når børnenes interne aftaler overholdes og muligheden for ro og fordybelse er til stede.


Børnene skal have mulighed for at udfolde og udforske kreativitet og fri fantasi. Igennem disse processer udbygges venskaber og sociale kompetencer.

Sprog

Overordnet mål: At børn udvikler evnen til at kommunikere.

Hvordan arbejder vi med temaet i vores hverdag: Vi er et børnehus med en høj grad af fokus på kommunikation. Vi arbejder med det verbale sprog, kropssproget, billedsproget m.m.


Vi anerkender værdien af og nødvendigheden i at kunne kommunikere.

Vi sætter ord på og beskriver handlinger, og vi opfordrer børnene til også at bruge deres ord i alle situationer. Vi taler om følelser og kropssprog med børnene, og vi søger hele tiden at være tydelige i vores daglige brug af sprog og kommunikation. Vi lytter til børnene og hjælper dem med at sætte ord på følelser og oplevelser. Vi giver børnene tid og ro til at udtrykke sig – og gerne i rolige og nærværende barn-til-voksen relationer.


Vi låner bøger, læser og fortæller historier for børnene. Vi synger og rimer og spiller på musikinstrumenter.


Vi sørger for, at børnene har mulighed for at høre musik og bruge computer.

Vi er opmærksomme på sprog, når vi spiser og vi opfordrer børnene til at sige, hvad de har lyst til at få på deres rugbrød og hvad de vil drikke. Vi beder hinanden om de forskellige tallerkner med pålæg og tilbehør, og siger efterfølgende tak for mad.


Vi taler med børnene om, hvordan vi kan løse problemer/konflikter ved hjælp af sproget. Vi sætter tal på når vi f.eks. skal rydde op på 5 ting. På tur kan en opgave være, at børnene skal finde 3 forskellige strandskaller m.m.

Vi er bevidste om at det er vigtigt at kunne kommunikere for at være i stand til at indgå i sociale relationer, for derved at kunne klare sig videre i skolen og livet. Vi har fagligt fokus på at barnets positive sprogtilegnelse hænger sammen med tilstedeværelsen af tydelige, indlevende og kompetente voksne.

Ydermere taler vi med forældrene om, hvordan de kan stimulere og hjælpe barnet, således at vi deler ansvaret og samarbejder om at støtte op om barnets sprogtilegnelse.

Krop og bevægelse

Overordnede mål: At børn får kendskab til egen krop gennem erkendelse og erfaring. At børns sanseintegration har optimale betingelser.

Hvordan arbejder vi med temaet i vores hverdag : Grundlæggende er vi bevidste om at kroppen er et kæmpemæssigt sanseapparat for børnene – det er igennem kroppen at børnene oplever, sanser reagerer og interagerer. Vi fokuserer bl.a. på vores 3 grundsanser; den taktile sans, labyrintsansen og muskel/led sansen; herunder arbejder vi med massage og grov motoriske udfoldelser; vi tager ofte børnene med i gymnastiksalen, hvor vi giver dem mulighed for at klatre, springe, krybe, gynge, spille bold m.m. Vi tager børnene med på ture, hvor vi går til skov og strand, over marker, på bakker m.m. Børnehavens legeplads giver rige muligheder for motoriske udfordringer såsom at cykle, klatre i træer, træne balance samt få erfaringer med begreber som oppe/nede, over/under, igennem/udenom...


Vi opfordrer børnene til at bruge deres krop og udfordre sig selv. Vi taler med børnene om sund/usund mad og vi søger mod at give børnene sansemæssige erfaringer gennem at føle, dufte, se, høre, smage og opleve. Vi giver børnene mulighed for at stimulere finmotorikken, når vi finder smådyr, når vi snitter med kniv, smører mad og plukker bær.


Det er værdifuldt at være bevidst om, at børnene gennem færdigheder, erfaringer og følelser i forbindelse med deres krop opnår bevidsthed om forankring og identitet. At børnene her igennem får en fornemmelse for sig selv og eget omfang i forhold til omverdenen, og at børnene ved hjælp af krop og sanser bliver et med sig selv.


Natur og naturfænomener

Overordnede mål: At børnene udvikler respekt for og kendskab til naturen og

 tænkning samt kendskab til årsag, virkning og sammenhænge i naturen.

naturfænomener. At de får forståelse for miljøsammenhænge.


Hvordan arbejder vi med temaet i vores hverdag: Vi har megen fokus på temaet omkring natur, og vi tilbyder mange forskellige aktiviteter: Strandture, skovture, fisketure, besøg ved vandhuller og sø.


Vi tager på gårdbesøg, hvor vi f.eks. smager på frisk mælk og mærker på fårenes uld. Vi har ofte bål og vi bruger materialer fra naturen i forskellige aktiviteter. for at eksperimentere, lege og fordybe sig i uderummet.

og alt det, som sker i naturen. Når alle de små insekter begynder at komme frem, er vi ude og finde dem.

Vi taler med børnene om varme og kulde og påklædning. Vi taler om og oplever de forskellige årstider. Vi taler med børnene om begreber og sammenhænge i naturen. Vi udnytter naturens ressourcer og plukker bær til saft og syltetøj. Vi graver kartofler op og har en lille køkkenhave.


Vi taler om og oplever frost og tø, og vi synger sange om naturfænomener som regn, blæst, solskin og tordenvejr. Desuden taler vi om affald og har en årlig oprydningsdag på legepladsen, hvor vi taler med børnene om at passe godt på natur og miljø.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Overordnede mål: At børn får kendskab til forskellige udtryksformer og traditioner.


At børn får lokal- og omverdenskendskab.

 

Hvordan arbejder vi med temaet i vores hverdag:

Vi søger at give børnene muligheder for at tilegne sig viden om kultur og måder at udtrykke sig på. Dette gør vi igennem aktiviteter med musik, bøger, billedkunst, computer samt traditioner og højtider. Børnene har adgang til mange forskellige slags materialer og vi arbejder her igennem også med børnenes personlige udtryksformer – børnenes skabende

arbejde. Vi giver børnene mulighed for at blive fortrolige med materialer ved at gentage processer, og vi opmuntrer børnene til at røre ved forskellige materialer f.eks. ler og mudder. Vi giver børnene mulighed for at fordybe sig i og eksperimentere med redskaber, materialer, farver og former.

Vi besøger kirker og kirkegårde, tager på museum, i teater og på biblioteket. Vi har traditioner som fastelavn, påske, jul, børnenes fødselsdage m.m. Vi tager ofte på gåture i vores nærområde, hvor vi ser på dyr, traktorer osv., og vi ser hvordan naturen ændrer sig med årstiden.

Vi fortæller børnene, at vi bor på en ø og at vandet omkring os er Limfjorden og at vi er del af Danmark. Vi taler om forskellige nationaliteter, kulturer, sprog og udseende. Vi taler med børnene om deres familier, hvor de bor, deres alder og efternavne...

Vi opfordrer børnene til at spille roller og lave teater og vi fortæller historier og synger med børnene. Vi forsøger at sikre børnene adgang til æstetiske læreprocesser.


Børn med særlige behov

Overordnede mål: At børn med udviklingsmæssige, psykiske, sociale eller fysiske problemer støttes og integreres i børnegruppen.


Hvordan arbejder vi med temaet i vores hverdag: Vi har et børnesyn, der går ud på ikke at betragte børnene som specielle, men som almindelige børn med specielle behov.


Det er vigtigt, at børn med særlige behov integreres i børnegruppen og det sociale fællesskab. Vi har i nogle tilfælde mulighed for at få tilkendt støttetimer til det enkelte barn således at vi får ressourcer til at yde en fokuseret indsats omkring barnet med særlige behov.


Vi h ar mulighed for periodevis at oprette små overskuelige børnegrupper, som tilgodeser det enkelte barn. Vi har mulighed for at samarbejde med et konsulentteam bestående af sagsbehandlere, pædagogiske konsulenter, sundhedsplejersker og talepædagoger.


Vi er åbne og ærlige overfor forældrene, og sørger så vidt muligt for, at vi altid har mulighed for at kunne tage en snak med forældrene, hvis der er behov.

Vi er bevidste om at være et Børnehus, hvor grænserne for "det normale" er vide - og at det er positivt med forskellighed.


Bilag til de pædagogiske læreplaner i Ørding Børnehus

Vi har i vores børnehus valgt at arbejde med indsatsområder. Disse vil vi lave syvkanter over i løbet af året. Vi vil hvert år arbejde med 2 indsatsområder i børnehaven og 1-2 indsatsområder i småbørnsgruppen. Et indsatsområde kan godt gentages og videreudvikles året efter.

Vi har valgt 7 kanten som vores evaluerings- og dokumentationsmodel, men vi vil også evaluere og dokumentere på vores indsatsområder på andre måder. Vi har valgt, at vi hænger store plancher op på vores vægge, hvor vi beskriver indsatsområderne via overskrifter og sætninger; vi hænger også artikler m.m. op, som kan hjælpe os i arbejdet med indsatsområderne. På hvert p-møde er indsatsområderne et fast punkt på dagsordenen.

7 kanterne kan både formuleres og anvendes i forbindelse med enkelte børn og også i forbindelse med projekter og aktiviteter, som omhandler hele børnegruppen.

Vi vil forsøge at have særligt fokus på de voksnes roller og pædagogiske opgaver i forbindelse med vores indsatsområder.

Formålet med indsatsområderne er først og fremmest at sætte fokus på vores pædagogiske arbejde i hverdagen, både i forbindelse med det enkelte barn og fællesskabet.


Vi anvender også fotos og billeder som en dokumentationsmodel i børnehuset. Vi laver diasshow for børn og forældre, plancher med billeder af vore oplevelser, ture, aktiviteter m.m.


Hvert år laver vi en præsentation for den siddende forældrebestyrelse, som omhandler dokumentation af læreplanerne.


Andet: Barnets bog, whiteboardtavle, månedsplaner, nyhedsbreve, hjemmesiden, forældresamtaler, forældremøde.


Den gode historie om barnet fortælles til forældrene så ofte så muligt.

 

Læreplan for Børnehaven